Info CPNS | SNMPTN | Sertifikasi | Lowongan Kerja

Contoh Pidato Kematian

Contoh Pidato Kematian  - kematian adalah hal yang wajar dan pasti akan menimpa semua manusia. Dalam adat atau aturan dalam kematian pasti tak lepas dengan adanya pidato kematian atau kesripahan. Berikut kampus-info akan memberikan contoh pidato kematian.

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Innalillahi wa inna ilaihi Roji’un (3X)

Sedaya kang tinitah ing alam donya, badhe kapundhut ing ngarsaning Gusti Ingkang Maha Kuwaos.

Nuwun, para pinisepuh, sesepuh, para pangemban pangembating praja ingkang kula kurmati, lan para tamu takjiyah ingkang kinurmatan ugi.

Sumangga kula derekaken sareng-sareng tansah ngunjukaken puja lan puji syukur ing ngarsa pangeran Allah SWT ingkang sampun paring kathah sanget kanikmatan dhumateng kita sedaya, sahingga kita saged nderek takjiyah awit sedanipun Bp/Ibu ……………..

Para tamu sadaya, kula minangka wakilipun kulawarga ageng Bp/Ibu ……………

Sepisan, matur nuwun sanget awit panjengan sadaya sampun kersa nglodangaken wekdal kangge takjiyah awit sedanipun Bp/Ibu ……….

Kaping kalih, kulawarga ageng Bp/Ibu ……….. matur nuwung sanget awit sampun kabyantu arupi punapa kemawon sahingga saged angentheng-enthengaken dumatheng bot-repotipun ahli waris. Ingkang punika kulawrga ageng Bp/Ibu ……….. namung saged nyenyuwun wonten ngarsanipun Pangeran mugi tansah pikantuk lelintu ingkang salangkung ageng.

Kaping tiga, kulawarga ageng nyuwunaken pangapunten mbok manawi salaminipun gesang almarhum Bp/Ibu ……….. kagungan lepat dhumateng panjengan sadaya. Punapa Panjengan sadaya kersa paring pangapura? …………….. Matur nuwun. Mugi-mugi paring pangapura saking panjengan sadaya saged dados pangenteng-enteng almarhum/almarhumah lan andadosaken jembar saha padang kuburipun.

Kaping sekawan, mbok menawi Bp/Ibu ………… taksih kagungan petung ingkang dereng karampungaken, kasumanggakaken sesambetan dhateng ahli waris.

Para tamu sadaya, atur uninga bilih Bp/Ibu …….. kapundhut sowan ing pangayunaning pangeran kaparingan yuswa ….thn, kanthi gerah ……. sawatawis wekdal. Bp/Ibu …… inggih nilai …garwa ……. Putra …….. mantu, ……putu. Mugi-mugi garwa, putra wayah, putu buyut tansah pinaringan sabar lan saged nlajengaken punapa ingkang dipunidam-idamaken dening almarhum/almarhumah.

Mekaten ingkang saged dipunaturaken kulawarga ageng Bp/Ibu … lumantar kula, lan mbok bilih anggen kula matur kirang nuju prana ing panggalih para tamu sadaya kula anamung nyadong lan nyuwun lumunturing sih samodra pangaksami.

Cekap samanten, Wassalamu’alaikum Wr.Wb


@0 comments:

Poskan Komentar - Kembali ke Konten

Contoh Pidato Kematian