Info CPNS | SNMPTN | Sertifikasi | Lowongan Kerja

Contoh Soal UKG Bahasa Jawa 2013 lengkap

Contoh Soal UKG Bahasa Jawa 2013 lengkap - Contoh Soal UKG Bahasa Jawa 2013 lengkap, Contoh Soal UKG Bahasa Jawa 2013 lengkap, Download Soal UKG Bahasa Jawa 2013 lengkap, Contoh Soal UKG Bahasa Jawa 2013 lengkap, Kumpulan Soal UKG Bahasa Jawa 2013 lengkap, Contoh Soal UKG Bahasa Jawa 2013 lengkap, Contoh Soal UKG Bahasa Jawa 2013 lengkap, Prediksi Soal UKG Bahasa Jawa 2013 lengkap, Contoh Soal UKG Bahasa Jawa 2013 lengkap, Simulasi Soal UKG Bahasa Jawa 2013 lengkap, Contoh Soal UKG Bahasa Jawa 2013 lengkap, Contoh Soal UKG Bahasa Jawa Online,Contoh Soal UKG Bahasa Jawa 2013 lengkap, 

KERJAKAN....!!!

1. Ukara pakon ingkang alus kawastanan ukara ....
A. pangajak
B. panjaluk
C. ----
D. pitakon
E. upama

2.
Pra winasis wis akeh ingkang winuwus
Wawasan wos ing dumadi
Dedalane karahayun
Paran dene tanpa dadi
Tetuladhan kang linakon

Guru wilangan lan guru lagunipun
A. ---
B. 12u, 8i, 8u, 8i, 8o
C. 12u, 7i, 8u, 8i, 8o
D. 12u, 8i, 8u, 8i, 7o
E. 12u, 8i, 7u, 8i, 8o

3.
Yogyanira kang para prajurit
Lamun bisa sira anulada
Duk ing nguni caritane
Andelira sang prabu
Sasra bau ing maespati
Aran patih suwanda
Lelabuhan ipun
Kang ginelung tri prakara
Guna kaya purun ingkang den antepi
Nuhoni trah utama

Ingkang dipunkajengaken andelira Sang Prabu inggih menika ....
A. Adipati Karna
B. ---
C. patih Suwanda
D. Arjuna Sasrabau
E. Kumbakarna

4.
Aja turu sore kaki
Ana dewa nganglang jagad
Nyangking bokor kencanane
Isine donga tetulak
Sandhang kalawan pangan
Yaiku bageyanipun
Wong melek sabar narima

Isinipun sekar ing nginggil inggih menika ....
A. Prentah supados melek ing wanci dalu supados sumerep dewa ingkang nyangking bokor.
B. ----
C. Menawi wonten dewa nyangking bokor kita kapurih enggal-enggal melek.
D. Isinipun bokor badhe kabagekaken dhumateng tiyang ingkang purun melek, sabar lan narima
E. Isinipun bokor kencana badhe kabagekaken dhumateng tiyang ingkang purun tilem ing wayah sonten.

5.
Nulada laku utama
Tumrape wong tanah jawi
Wong agung ing ngeksi ganda
Panembahan senapati
Kepati amarsudi
Sudanen hawa lan nepsu
Pinesu tapa brata
tanapi ing siyang ratri
amemangun karyenak tyasing sasama

Isininipun, kajawi ...
A. ----
B. tiyang gesang kedah purun prihatin
C. tiyang gesang sakathahing tumindak lan pocapan kedah saged damel sekecaning manah
D. tiyang gesang kedah tansah saged marsudi dhumateng hawa nafsu
E. tiyang gesang kedah saged ngendhaleni hawa nafsu

6. Dewi Sita kadhusta dening Rahwana dipunbekta mabur dhateng ....
A. Gunung Windya
B. Negara Ngastina
C. ----
D. Negara Alengka
E. Alas dhandhaka

7. Bareng wis mulya uripe, awake dadi kuru semangka. Kuru semangka tegesipun ....
A. cilik banget
B. lemu banget
C. ---
D. kuru banget
E. gedhe banget

8.
Kala kula taksih alit
Winulang ing yayah rena
Dipun gendhong kewar-kewer
Yen nangis kalela-lela
Makaten lampah amba
Enjing sonten siyang dalu
Sanget ing panuwun kula

Nyariyosaken ....
A. kahanan enjing lan siyang
B. ----
C. kawontenan kula nalika taksih alit
D. nalika dipunwulang
E. lelakon manungsa

9. Tuladha ukara pangarep-arep inggih punika ....
A. Upama aku lulus, aku arep nerusake ing Semarang
B. Prayogane bubar sekolah mengko sinau bebarengan.
C. ---
D. Aku tansah ngarep-arep tekamu
E. Muga-muga aku bisa lulus kanthi biji kang apik

10. Menawi badhe nyuwun arta dhumateng bapak, maturipun….
A. Pak arta kula sampun telas
B. ---
C. Njaluk dhuwite pak!
D. Bapak kagungan arta?
E. Pak kula nyuwun arta kangge tumbas buku.

11. Ngenjing kula estu ndherek dhateng Semarang lo, nanging kula tak ... bapak rumiyin. Tembung ingkang trep kangge njangkepi inggih punika ....
A. ----
B. ngomong
C. matur
D. sanjang
E. ijin

12. Ukara ing ngandhap punika ingkang klebet ukara camboran inggih punika….
A. ---
B. Kowe seneng, aku sing senep
C. Aja seneng melek bengi!
D. Kowe seneng ya?
E. Aku ora seneng.

KUNCI JAWABANNYA LIHAT


@0 comments:

Poskan Komentar - Kembali ke Konten

Contoh Soal UKG Bahasa Jawa 2013 lengkap